Pomiar wytrzymałości powierzchni

 

Wytrzymałość materiałów to dziedzina wiedzy inżynierskiej, stanowiąca element inżynierii mechanicznej, a zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

W ogólnym znaczeniu wytrzymałość określa zachowanie się ciała poddanego siłom zewnętrznym pod kątem odpowiadającym im (wywołanych przez nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez nie odkształceń.

Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału na podstawie obliczeń.

Ze względu na trudności w opisie trójwymiarowych zjawisk wytrzymałościowych dla ogólnego przypadku obciążenia rzeczywistego ciała materialnego, w praktyce inżynierskiej dokonuje się wielu uproszczeń. Urządzenia do pomiaru odporności na  deformację są znormalizowane.

Zakłada się, że:

  • materiał, z jakiego ciało materialne jest wykonane, jest jednorodny, izotropowy i ciągły;
  • obciążenie można zredukować do kilku typowych przypadków, oraz że w przypadku obciążeń złożonych można dokonywać superpozycji tych prostych przypadków.  Zalicza się do nich:  rozciąganie; ściskanie; docisk; ścinanie; zginanie; skręcanie.

 


Oferujemy urządzenia testujące: